Privacy verklaring

Psychotherapiepraktijk Geleen van mw. A.M. van Dalen gevestigd te Geleen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61383279, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe A.M. van Dalen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A.M. van Dalen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van A.M. van Dalen;
 3. bezoekers van htpps://www.psychotherapiepraktijk-geleen.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van A.M. van Dalen;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met M. van Dalen contact opnemen of van wie A.M. van Dalen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

A.M. van Dalen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A.M. van Dalen zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website (zoals gegevens van het eerste bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. met toestemming van betrokkene verkregen video- en/of audio-opnames;
 5. met toestemming van de betrokkene worden persoonsgegevens gebruikt voor digitale toegang tot toepassingen van eHealth (Therapieland), vragenlijsten voor diagnostisch onderzoek (Pearsons) en effectiviteitsmeting van de behandeling (ROM-metingen Reflectum/Qualizorg).

3. Doeleinden verwerking

A.M. van Dalen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite htpps://www.psychotherapie-geleen.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

A.M. van Dalen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

A.M. van Dalen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A.M. van Dalen persoonsgegevens verwerken. A.M. van Dalen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

A.M. van Dalen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A.M. van Dalen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

A.M. van Dalen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A.M. van Dalen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

A.M. van Dalen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A.M. van Dalen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. video- en/of audio-opnames : max. 2 maanden na opname tenzij anders is overeengekomen met betrokkene;
 6. bezoekers van de website: 2 maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

A.M. van Dalen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van A.M. van Dalen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A.M. van Dalen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A.M. van Dalen door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-geleen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A.M. van Dalen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A.M. van Dalen door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-geleen.nl.Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen