Werkwijze

Veel mensen wenden zich met hun klachten en problemen eerst tot hun huisarts. Het kan zijn dat u eerst enkele gesprekken heeft met uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, maar zij kunnen u ook direct doorverwijzen. Op de verwijzing staan de gegevens van u en van uw huisarts, een korte beschrijving van de klachten en verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

De Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten en problemen. De behandeling is relatief kortdurend en klachtgericht. Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Afhankelijk van uw klachten en/of problemen en uw hulpvraag wordt in overleg met u bekeken hoeveel gesprekken waarschijnlijk nodig zijn. Blijkt dat u niet of onvoldoende binnen de GBGGZ geholpen kan worden, dan wordt u vanuit de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) verder geholpen. U kunt dan ook bij mij terecht en hoeft niet door uw huisarts naar een andere praktijk verwezen te worden.

Psychotherapie is een intensieve, meestal langdurige behandeling, geschikt voor mensen met klachten en problemen op verschillende levensgebieden. Dit valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Psychotherapie heeft als doel veranderingen teweeg te brengen in die aspecten van uw persoonlijkheid die leiden tot problemen. De intake bestaat uit meerdere gesprekken. Tijdens deze gesprekken tracht de psychotherapeut uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Eventueel wordt u gevraagd één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Op basis van deze gegevens zal de psychotherapeut een (voorlopig) diagnose stellen.
Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden zal de therapeut beoordelen of psychotherapie een passende vorm van hulp voor u is en zo ja, welke specifieke vorm van psychotherapie dan voor u geschikt zou zijn. In een adviesgesprek zal de therapeut de diagnose en de mogelijkheden van therapie met u bespreken. In grote lijnen wordt ook uitgelegd wat de therapie inhoudt. De psychotherapeut en cliënt beslissen samen waaraan gewerkt gaat worden en hoe dat wordt gedaan. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Psychotherapie is het meest effectief bij wekelijkse behandelafspraken.

Ik pas de volgende therapievormen toe:

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen